اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان بم در سفر رئیس جمهور - vidiko