احکام قانونی مربوط به معلمان حق التدریسی اجرا شود - vidiko