احداث شهرک انرژی خورشیدی در شهر شال استان قزوین - vidiko