احداث ایستگاه آتش نشانی در محدوده بازار در سال جاری شناسایی ۱۵ - vidiko