احتمال برگزاری نشست صلح اوکراین در قالب مجمع عمومی سازمان ملل - vidiko