اجرای طرح چهارشنبه های محیط زیستی در پایتخت به زودی - vidiko