اجرای سرود یاریگران زندگی توسط بانوان گلستانی فیلم - vidiko