اجرای دستورات انقلابی و جهادی رئیس جمهور راهکار حل مشکلات ایران - vidiko