اجرای حکم خلع ید بیش از ۴هزارمتر از اراضی ملی در شهرستان گلوگاه - vidiko