اتوبوس های متوقفی تهران آماده واگذاری به بخش خصوصی است - vidiko