اتحادیه اروپا ۲۶ فرد و یک نهاد روسی را تحریم کرد - vidiko