ابراز پشیمانی صهیونیست ها از نقش خود در فروپاشی توافق هسته ای - vidiko