ابراز امیدواری سفیر ژاپن در ایران به حصول توافق طرف های مذاکره - vidiko