آلومینیوم اراک ثبات خوبی دارد انتظار بازی سختی داریم - vidiko