آلمان اگر از جناح شرقی به لهستان حمله شود در کنار این کشور - vidiko