آغاز فرآیند واگذاری پارسیلون به سرمایه گذاران از اواخر مردادماه - vidiko