آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح بزرگ صنعتی تحول بنیادی در توسعه اقتصاد - vidiko