آغاز طرح الزام کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب ادارات - vidiko