آغاز اجرای آزمایشی نظام دوری اول ابتدایی در ۶۴۰ کلاس درس سراسر - vidiko