آذربایجان و روسیه بیانیه تعامل متفقین را امضا کردند - vidiko