سردترین نقطه جهان اینجاست با دمای ۷۶ درجه زیر صفر – vidiko